Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Dokumenty do pobrania 

Ogłoszenia 

A A A rozmiar tekstu

[2021-12-28] Informacja o realizowanej strategii podatkowej w Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Pliki do pobrania

informacja_o_realizowanej_strategii_podatkowej_prokura_nsfiz_za_2020_r_.pdfinformacja_o_realizowanej_strategii_podatkowej_prokura_nsfiz_za_2020_r_.pdf

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za rok 2020

________________________________________________________________________________________________________________________

Na podstawie art. 3 oraz art. 4  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej „Rozporządzenie 2019/2088”) informujemy, że KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  (dalej zwane Towarzystwem) nie opracowało strategii dotyczących wprowadzenia do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz że Towarzystwo nie bierze pod uwagę głównych negatywnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Powyższe jest podyktowane tym, że Towarzystwo zarządza obecnie trzeba niestandaryzowanymi sekurytyzacyjnymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, które lokują aktywa w wierzytelności, gdzie ryzyko dla zrównoważonego rozwoju nie występuje lub ma charakter marginalny. Ponadto Towarzystwo, zarządzając portfelami funduszy ma na celu zapewnienie jak najlepszego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy w oparciu o odpowiednią dywersyfikację inwestycji, ograniczanie ryzyka oraz maksymalizację zwrotu z inwestycji, w związku z czym nie bierze pod uwagę głównych negatywnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Niezależnie od powyższego Towarzystwo, jeśli będzie to możliwe, mając na uwadze specyfikę zarządzanych funduszy, będzie dążyło do uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jeśli uwzględnianie takich ryzyk w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych mogłoby istotnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.  

 


KRUK TFI S.A., na podstawie art. 46d ust. 1 i ust. 3 w zw. z ust. 4 oraz art. 46e ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, informuje, iż Towarzystwo nie zarządza funduszem lokującym aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, w związku z tym nie publikuje polityki dotyczącej zaangażowania, która opisuje, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy takich spółek jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej funduszu, a co za tym idzie nie opracowuje i publikuje sprawozdania z realizacji polityki, o której mowa powyżej.


KRUK TFI S.A. informuje, że z dniem 19 maja 2016 r. przejął zarządzanie funduszem P.R.E.S.C.O. Investment I NSFIZ.


KRUK TFI S.A. informuje, że z dniem 13 października 2017 r. przejął zarządzanie funduszem Bison NSFIZ.

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj

KRUK TFI S.A. 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone