Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Dokumenty do pobrania 

Reklamacje 

A A A rozmiar tekstu

 Regulamin z dnia 26 stycznia 2016 roku.

REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
W
KRUK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

§1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Uczestnik Funduszu w każdym momencie uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej działania Funduszu, Towarzystwa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz Towarzystwa lub Funduszu.
 2. KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§2.

Składanie reklamacji

 

 1. Reklamacja może zostać złożona w formie:
  1. ustnej osobiście w siedzibie Towarzystwa lub telefonicznie, lub
  2. pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres siedziby Towarzystwa, lub
  3. za pośrednictwem faksu na numer 071 332-15-89,elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@kruktfi.pl.
 2. Reklamacja może być złożona przez pełnomocnika dysponującego pisemnym pełnomocnictwem, chyba że zachodzą szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy pełnomocnictwa, o czym uczestnik zostanie poinformowany.
 3. Na życzenie uczestnika Towarzystwo potwierdza złożenie reklamacji.
 4. Za datę złożenia reklamacji rozumie się datę jej wpływu do Towarzystwa.
 5. Składanie i rozpatrywanie reklamacji jest wolne od opłat.

§3.

Rozpatrywanie reklamacji

 1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie oraz rozpatrywanie reklamacji jest Kierownik Zespołu Operacyjnego.
 2. Reklamacje na postępowanie pracowników Zespołu Operacyjnego, bezpośrednio Kierownika Zespołu Operacyjnego lub jego przełożonego rozpatrywane są przez Inspektora Nadzoru.
 3. Osoba rozpatrująca reklamację zobowiązana jest do skontaktowania się z uczestnikiem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem uczestnika.
 4. Udzielanie odpowiedzi na reklamację powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty wpływu reklamacji do Towarzystwa, na adres wskazany w reklamacji.
 5. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, Towarzystwo zawiadamia uczestnika o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie powinien jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, z podaniem przyczyny opóźnienia wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu rozpatrzenia.
 6. Podstawową formą udzielenia odpowiedzi na reklamację jest odpowiedź pisemna. Na wniosek uczestnika reklamacja może zostać rozpatrzona za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku uznania roszczenia finansowego uczestnika, odpowiedź na reklamację zostaje udzielona wyłącznie w formie pisemnej.
 7. Decyzję o realizacji roszczeń finansowych uczestnika podejmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie rekomendacji Kierownika Zespołu Operacyjnego oraz opinii Inspektora Nadzoru.
 8. Pismo wyjaśniające skierowane do uczestnika w odpowiedzi na reklamację powinno zawierać:
  1. informację o sposobie załatwienia reklamacji,
  2. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
  3. mających zastosowanie w przepisach prawa, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
  4. wskazanie osoby udzielającej odpowiedź z podaniem jej stanowiska służbowego.
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji odpowiedź na reklamację zawiera informację o przysługującym uczestnikowi prawie do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego oraz w przypadku uczestników będących konsumentami o możliwości zwrócenia się o pomoc do właściwych miejscowo miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, jak również odpowiednio o możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego z siedzibą w Warszawie.
 10. Skierowane do uczestnika pismo dotyczące reklamacji, w tym odpowiedź na reklamację, jest sporządzane przy użyciu czcionki, której czytelność odpowiada czytelności czcionki Times New Roman 12 pkt, a na uzasadnione żądanie uczestnika przy użyciu większej czcionki.
 11. Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej rozpatrzenia reklamacji wynosi co najmniej 5 lat.

 

§4.

Nadzór nad rozpatrywaniem reklamacji

 1. Osobą odpowiedzialną za kontrolowanie prawidłowości działania komórek organizacyjnych Towarzystwa przy rozpatrywaniu reklamacji jest Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę prawidłowości rozpatrywania reklamacji w Towarzystwie i przedkłada zarządowi Towarzystwa raport z kontroli.
 2. Informacje o reklamacjach, które wpłynęły do Towarzystwa, powinny być niezwłocznie przekazane Inspektorowi Nadzoru za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Po udzieleniu odpowiedzi na reklamację, Kierownik Zespołu Operacyjnego zobowiązany jest do przekazania kopii dokumentów dotyczących reklamacji Inspektorowi Nadzoru, przy czym kopia dokumentacji może zostać przekazana na elektronicznym nośniku informacji. Przekazana dokumentacja powinna umożliwiać ustalenia daty wpływu reklamacji do Towarzystwa oraz daty jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi uczestnikowi.
 4. W przypadku reklamacji rozpatrzonej za pomocą poczty elektronicznej Kierownik Zespołu Operacyjnego zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru krótkiej notatki ze sposobu rozpatrzenia reklamacji wraz z kopią korespondencji mailowej dotyczącej reklamacji.
 5. Inspektor Nadzoru prowadzi rejestr otrzymanych reklamacji w formie elektronicznej, w którym ewidencjonowane są wszystkie zgłoszone w danym roku kalendarzowym reklamacje. Informacje zawarte w rejestrze obejmują:
  1. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) składającego reklamację;
  2. datę złożenia reklamacji;
  3. przedmiot reklamacji;
  4. środki podjęte w celu załatwienia reklamacji;
  5. termin załatwienia reklamacji;
  6. opis ostatecznego rozstrzygnięcia.

§5.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez zarząd Towarzystwa oraz publikacji Regulaminu na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.kruktfi.pl.
 2. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.kruktfi.pl i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. Na żądanie uczestnika Towarzystwo doręcza mu tekst niniejszego Regulaminu w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

 

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj

KRUK TFI S.A. 2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone